2015-09-17

Kompetencje

Do zakresu działania Centrum należy w szczególności:

 

1) zarządzanie i gospodarowanie obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz

terenami sportowo-rekreacyjnymi będącymi własnością m.st. Warszawy;

 

2) realizacja zadań m.st. Warszawy w zakresie kultury fizycznej w sposób zapewniający

efektywne wykorzystanie powierzonego mienia;

 

3) konserwacja, modernizacja oraz rozbudowa istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej;

 

4) udostępnianie, w tym odpłatnie, bazy sportowo-rekreacyjnej mieszkańcom m.st.

Warszawy oraz zainteresowanym podmiotom, w tym stowarzyszeniom sportowym,

związkom sportowym i placówkom oświatowym, z zastrzeżeniem pkt 12;

 

5) tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji mieszkańcom

m.st. Warszawy, popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu

wolnego, propagowanie zdrowego trybu życia;

 

6) tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom

niepełnosprawnym;

 

7) organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych;

 

8) współpraca z organizacjami działającymi w sferze kultury fizycznej;

 

9) zapewnianie kadry trenersko-instruktorskiej do prowadzenia zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych;

 

10) wynajem obiektów i urządzeń dla celów w szczególności związanych z organizacją

wystaw, pokazów, imprez o charakterze publicznym oraz na cele inne niż prowadzenie

działalności z zakresu sportu i rekreacji;

 

11) zapewnianie bezpieczeństwa osobom korzystającym z obiektów zarządzanych przez

Centrum.