2015-09-17

Kompetencje

Do zakresu działania Centrum należy w szczególności:

 

1) zarządzanie i gospodarowanie obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz

terenami sportowo-rekreacyjnymi będącymi własnością m.st. Warszawy;

 

2) realizacja zadań m.st. Warszawy w zakresie kultury fizycznej w sposób zapewniający

efektywne wykorzystanie powierzonego mienia;

 

3) konserwacja, modernizacja oraz rozbudowa istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej;

 

4) udostępnianie, w tym odpłatnie, bazy sportowo-rekreacyjnej mieszkańcom m.st.

Warszawy oraz zainteresowanym podmiotom, w tym stowarzyszeniom sportowym,

związkom sportowym i placówkom oświatowym, z zastrzeżeniem pkt 12;

 

5) tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji mieszkańcom

m.st. Warszawy, popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu

wolnego, propagowanie zdrowego trybu życia;

 

6) tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom

niepełnosprawnym;

 

7) organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych;

 

8) współpraca z organizacjami działającymi w sferze kultury fizycznej;

 

9) zapewnianie kadry trenersko-instruktorskiej do prowadzenia zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych;

 

10) wynajem obiektów i urządzeń dla celów w szczególności związanych z organizacją

wystaw, pokazów, imprez o charakterze publicznym oraz na cele inne niż prowadzenie

działalności z zakresu sportu i rekreacji;

 

11) zapewnianie bezpieczeństwa osobom korzystającym z obiektów zarządzanych przez

Centrum.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się